Dxl Vedtægter

 • 1 Navn og hjemsted.

Stk.1. Foreningens navn er Danish Xbox League, forkortet DXL.
Stk.2. Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune.

 • 2 Formål.

Stk.1. Foreningens formål er skabe et fælles rum for xbox spillere i Danmark.

Foreningen tilbyder alle uanset alder, køn, nationalitet og færdigheder mulighed for aktivt at kunne dyrke spillet på xbox og deltage i foreningens fællesskaber

 • 3 Medlemskreds.

Stk.1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk.2. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud og starter øjeblikkeligt. Har man ikke mulighed for at deltage i foreningens aktiviteter, kan man blive passivt medlem, kontingentet fastsættes også på generalforsamlingen. (300 kr/halvårligt og 500kr/helt år og 50kr/helt år passivt)

Stk.3. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk.4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem til udgangen af den forudbetalte periode

 • 4 Generalforsamlingen.

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt og aldrig senere end 30. 

Juni. Generalforsamling annonceres med mindst én måneds varsel via opslag på Facebook, Hjemmeside og via mail til medlemmer. 

Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer over 15 år, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Stemmeret har endvidere forældre til medlemmer under 15 år med en stemme pr medlem. 

Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent 
 1. Valg af stemmetællere 
 1. Valg af referant 
 1. Formandens beretning 
 1. Godkendelse af regnskab 
 1. Indkomne forslag 
 1. Fastsættelse af kontingent 
 1. Godkendelse af budget 
 1. Valg af Formand/Forkvinde/Forperson 
 1. Valg af Kassere 
 1. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
 1. Valg af revisor og en revisorsuppleant 
 1. Eventuelt 

Stk.5. Formand/Forkvinde/Forperson og 2 menige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 perioder på ulige år. 

Kassere og 3 menige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 perioder på lige år. 2 Suppleanter er valgt for 1 periode. 

Stk.6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling skal afholdes. 

Stk.7. Årets regnskab, indkomne forslag i dets helhed og forslag til vedtægtsændringer skal være tilgængeligt på forenings hjemmeside, senest 7 dage før generalforsamling. 

Stk.8. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Stk.9. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg har hvert deltagende medlem én stemme. 

Stk.10. Bestyrelsen vil bestræbe sig på, at der altid er medlemmer fra foreningens hjemstavns kommune repræsenteret i bestyrelsen. 

 • 5 Ekstraordinær generalforsamling.

    Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for Formanden/Forkvinden/Forpersonen. 
I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at

anmodningen er kommet til Formanden/Forkvinden/Forpersonen kundskab. 

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 

 • 6 Foreningens daglige ledelse.

Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden Formanden/Forkvinden/Forpersonen består af Kasserer, Næstformanden/Næstforkvinden/Næstforpersonen, Sekretær og 3 menige Bestyrelsesmedlemmer. 

Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter 

og generalforsamlingens beslutninger. 

Stk.3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger Næstformand/Næstforkvinde/Næstforperson og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. 

Stk.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 

Stk.5. Formanden/Forkvinden/Forpersonen – og i dennes fravær Næstformanden/Næstforkvinden/Næstforpersonen – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når Formanden/Forkvinden/Forpersonen skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor Formanden/Forkvinden/Forpersonen. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til Formandens/Forkvindens/Forpersones kundskab. 

Stk.6. Bestyrelsen kan med 2/3 flertal ekskludere et medlem af foreningen, hvis denne har gjort sig skyldig i alvorlige overskridelser af foreningens regler, ved lovbrud til foreningsarrangementer eller hvis medlemmet har foretaget foreningsskadelige aktiviteter. Et ekskluderet medlem har ret til at blive hørt ved først kommende generalforsamling. 

 • 7 Økonomi, regnskab og revision.

Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. 

Stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 

Stk.4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 

 medlemsregister.
     Stk.4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 • 8 Tegningsregler og hæftelse.

   Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af Formanden/Forkvinden/Forpersonen og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

 • 9 Vedtægtsændringer.

Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 

Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 

 • 10 Opløsning.

     Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 

Stk.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. 

 • 11 Datering.

    Stk.1. Således vedtaget foreningens generalforsamling den 16/032024. 

Bliv en del af en dedikeret e-sport forening for xbox entuasister

Læs mere om hvad Danish Xbox League kan tilbyde og gøre for dig som medlem af foreningen